Försäljning
  
Kundsupport 
  
Åf-kontakt

Xtra  Spinfire öppna CAD skapa 3D PDF
        

PDF-
XCHANGE Sverige

Besök: Gamla Fiskhamnen Göteborg
031-290079  vx031-312 11 00

                     

 

 

 

 

Med pdf-xchange Pro kan man på ett tillförlitligt sätt skapa, sammanfoga och han
tera antingen egna nya eller befintliga Adobe PDF-dokument för samarbete och enkel,
 säker distribution. Adobe READER kan läsa detta. Tillverkning, digital imaging ph
oto publishing adobe acrobat effects effekter kreativ dreamveaver illustrator indesign liv
ecycle livscykel photoshop mobil mobile blogs blogg showcase adobe.se flash adobe
 creative suite 3 webb design video bilder presentationer inköp försäljning utvecklare
användare fireworks illustrator kundprojekt adobe acrobat 3D 8 standard elements profe
ssional skapa sammanfoga hantera adobe pdf-dokument säkrare distribution samarbete dat
ainsamling data realtid testversion trial kostnadsfri fri gratis, Adobe, create PDF file, edit PD
F file, convert PDF to word, convert PDF to doc, convert doc to PDF, convert word to
PDF, convert PDF to excel, Adobe – Adobe Acrobat Family – Skapa PDF-fil
, Redigera PDF-fil, Konvertera PDF till Word, Konvertera PDF till doc,PDF pdf, skapa pdf
-filer, printa pdf, edit pdf, konvertera pdf, convert PDF to word, konvertera pdf till word
eller text, konvertera pdf till doc, convert pdf to doc, convert word to pdf, konvertera wor
d till pdf, convert pdf to excel, konverter pdf till excel, skapa pdf-fil, redigera pdf-fil, pdf
printer, pdf-skrivare, skapa, sammanfoga och hantera Adobe PDF f
iler dokument, samarbet, datainsamling, formgivare, design, produkt katalog, marknadsföring
, kraftfulla PDF, bästa pdf viewer, get adobe READER Sammanfoga och ordna dokument, Samm
anfoga dokument, ritningar och multimedia i ett och samma smidiga Adobe PDF-dokument. Ord
na källfiler i valfri ordning oavsett filtyp, sidstorlek och ledd. Administrera gemensamma g
ranskningar. Genomför smidiga dokumentgranskningar – utan särskilt IT-st&
ouml;d – där alla deltagare kan se varandras kommentarer och följa hur gransk
ningen fortlöper. Välbekanta verktyg för granskning och kommentarer. Anv
änd välbekanta kommentarverktyg: överstrykning, notislappar, pennor med m
era. Bifoga filer från andra program som kommentarer. Spåra revisioner och hantera kom
mentarer. Följ upp vilka användare som har skickat feedback. Sammanställ komme
tarer i ett och samma dokument med bara en enkel musklickning och sortera efter skribent, datum elle
r sida. Spara som Microsoft Word. Spara Adobe PDF-dokument som Microsoft Word-dokument
och bevara layout, teckensnitt och formatering för att underlätta återanvänd
ning av innehållet. Arkivera pappersdokument och e-post för enklare sökning
och hämtning. Skanna in pappersdokument med hjälp av OCR (optisk textigenk&au
ml;nning) och skapa kompakta, sökbara Adobe PDF-dokument. Konvertera e-post i Micros
oft Outlook eller Lotus Notes till e-postarkiv i Adobe PDF för att underlätta sö
kning och hämtning. Ladda ned webbsidor..Konvertera webbsidor till Adobe PDF-dokume
nt för enkel utskrift, arkivering, kommentering eller distribution. Skapa enhetliga dokumen
t med sidhuvuden, sidfötter och vattenmärken. Ta automatiskt bort sidhuvuden och si
dfötter från källdokument och lägg till enhetliga sidhuvuden, sidfött
er och vattenmärken i dina sammansatta Adobe PDF-dokument. Fri valfri egen Vattenstämpel. Signera do
kument digitalt. Använd digitala signaturer för att autentisera dokument, till statushanterin

 

 

 

 

 

 

 

 


g och till att förhindra ändringar..Skapa säkerhetsregler, säkerhetsregler, behörighet, in
loggning, kryptera, password, lösenord, Skapa anpassade kombinationer av lösenord och beh&o
uml;righeter och spara dem som säkerhetsprofiler som enkelt kan appliceras på nya Adobe PD
F-dokument. Skapa som PDF/A för arkivering. Skapa dokument i formatet PDF/A, ISO-standarde
n för långtidsarkivering av elektroniska dokument. Ladda ned kostnadsfri testversion. Jag
vill ha support. google.com,Text: Sammanfoga och ordna dokument.Sammanfoga dokument, ritningar
och multimedia i ett och samma smidiga Adobe PDF-dokument. Ordna källfiler i valfri ordning oavsett fil
typ, sidstorlek och ledd..Administrera gemensamma granskningar.Genomför smidiga dokumentgranskning
ar – utan särskilt IT-stöd – där alla deltagare kan se varandras kommentarer och följa hur granskningen fort
löper..Välbekanta verktyg för granskning och kommentarer.Använd välbekanta kommentarverktyg: öve
rstrykning, notislappar, pennor med mera. Bifoga filer från andra program som kommentarer..Spåra revisio
ner och hantera kommentarer Följ upp vilka användare som har skickat feedback. Sammanställ kommentarer i
 ett och samma dokument med bara en enkel musklickning och sortera efter skribent, datum eller sida..Sp
ara som Microsoft Word
Spara Adobe PDF-dokument som Microsoft Word-dokument och bevara layou
t, teckensnitt och formatering för att underlätta återanvändning av innehållet..Arkivera pappersdokum
ent och e-post för enklare sökning och hämtning.Skanna in pappersdokument med hjälp av OCR (o
tisk textigenkänning) och skapa kompakta, sökbara Adobe PDF-dokument. Konvertera e-post i Micr
osoft Outlook eller Lotus Notes till e-postarkiv i Adobe PDF för att underlätta sökning och hämtnin
g..Ladda ned webbsidor.Konvertera webbsidor till Adobe PDF-dokument för enkel utskrift, arkiver
ing, kommentering eller distribution..Skapa enhetliga dokument med sidhuvuden, sidfötter och v
attenmärken.Ta automatiskt bort sidhuvuden och sidfötter från källdokument och lägg till enhetliga s
idhuvuden, sidfötter och vattenmärken i dina sammansatta Adobe PDF-dokument..Signera dokument
digitalt.Använd digitala signaturer för att autentisera dokument, till statushantering och till att förhin
dra ändringar..Skapa säkerhetsregler.Skapa anpassade kombinationer av lösenord och behörigheter och
 spara dem som säkerhetsprofiler som enkelt kan appliceras på nya Adobe PDF-dokument.Skapa som
 PDF/A för arkivering.Skapa dokument i formatet PDF/A, ISO-standarden för långtidsarkivering a
v elektroniska dokument.